Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη.

Deutsch 5 English 32 Français 6

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Έργο τέχνης το οποίο γίνεται με τη βοήθεια…

γυαλιου; χυτοσ

Έργο τέχνης το οποίο γίνεται με τη βοήθεια καλουπιού. Το έργο είναι δημιουργία του καλλιτέχνη Peter Bremers, είναι μοναδικό και η αξία του είναι 16200 δολάρια

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΥΑΛΙΟΥ ΧΥΤΟΣ

Έργο τέχνης το οποίο είναι κατασκευασμένο…

γυαλιου

Έργο τέχνης το οποίο είναι κατασκευασμένο από φυσητό γυαλί. Δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Dale Chihuly και είναι μοναδικό. Η αξία του είναι 55000 δολάρια.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΥΑΛΙΟΥ