Σιδηροτροχιές / Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών.

  • - - 7302101000 80: Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο
  • - - 7302102200 10: Άλλες
  • - - - 7302102200 20: Καινούριες
  • - - - - 7302102200 30: Σιδηροτροχιές "Vignole"
  • - - - - - 7302102200 80: Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 36 kg
  • - - - - - 7302102800 80: Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 36 kg
  • - - - - 7302104000 80: Αυλακωτές σιδηροτροχιές
  • - - - - 7302105000 80: Άλλες
  • - - - 7302109000 80: Μεταχειρισμένες