Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44.

  • - - 3824601100 10: Σε υδατικό διάλυμα
  • - - - 3824601100 80: Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη
  • - - - 3824601900 80: Άλλη
  • - - 3824609100 10: Άλλη
  • - - - 3824609100 80: Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη
  • - - - 3824609900 80: Άλλη