Με πάχος κατώτερο των 3 mm.

  • - - - 7219141000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7219149000 80: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο