Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς.

Deutsch 1