Άλλα / Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αστικά απορρίμματα. Λυματολάσπη. Άλλα απορρίμματα που αναφέρονται στη σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου.

Deutsch 2

  • - - 3825901000 80: Αλκαλικά οξείδια του σιδήρου για τον καθαρισμό των αερίων
  • - - 3825909000 80: Άλλα