Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga).

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - 0302311000 80: Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604
  • - - - 0302319000 80: Άλλοι