Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα.

Deutsch 4 English 1 Français 1 Polski 1

  • - - - 4810140020 80: βάρους τουλάχιστον 70 g/m2, αλλά το πολύ 400 g/m2, και φωτεινότητας (λαμπρότητας) άνω του 84 (μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2470-1), με εξαίρεση το πολύπτυχο χαρτί και το πολύπτυχο χαρτόνι
  • - - - 4810140080 80: Άλλα