Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σιριτιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 μέχρι 6004.

* Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 692/2014 του Συμβουλίου (ΕΕ L183, σ. 9) απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης.
Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:
α) την εκτέλεση μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2014 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 25η Ιουνίου 2014, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οντότητα ή ο οργανισμός που επιδιώκουν να εκτελέσουν τη σύμβαση έχουν κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα·
β) τα εμπορεύματα, καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014 ή σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

 • - 6005210000 10: Από βαμβάκι
 • - - 6005210000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 6005220000 80: Βαμμένα
 • - - 6005230000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 6005240000 80: Τυπωτά
 • - 6005350000 10 (0/1) : Από συνθετικές ίνες
 • - - 6005350000 80: Υφάσματα που ορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 1 του παρόντος κεφαλαίου
 • - - 6005360000 80: Άλλα, αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 6005370000 80: Άλλα, βαμμένα
 • - - 6005380000 80: Άλλα, από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 6005390000 80: Άλλα, τυπωτά
 • - 6005410000 10: Από τεχνητές ίνες
 • - - 6005410000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
 • - - 6005420000 80: Βαμμένα
 • - - 6005430000 80: Από νήματα διαφόρων χρωμάτων
 • - - 6005440000 80: Τυπωτά
 • - 6005900000 80 (2/0) : Άλλα