Μολυβδαινικά / Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων.

Čeština 1 English 1

  • - - 2841700010 80: Τετραοξομολυβδαινικό αμμώνιο (2-) (CAS RN 13106-76-89)
  • - - 2841700020 80: Δεκατριοξοτετραμολυβδαινικό(2-) διαμμώνιο (CAS RN 12207-64-6)
  • - - 2841700030 80: Επταμολυβδαινικό εξααμμώνιο, άνυδρο (CAS RN 12027-67-7) ή ως τετραένυδρο (CAS RN 12054-85-2)
  • - - 2841700040 80: Μολυβδαινικό αμμώνιο (Mo VI) (CAS RN 27546-07-2)
  • - - 2841700090 80: Άλλο