Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου.

  • - - - 7212502011 10: Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
  • - - - - 7212502011 80: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
  • - - - - 7212502019 80: Άλλα
  • - - - 7212502090 80: Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm