Άλλα / Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3203, 3204 ή 3205. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης.

Deutsch 14 English 1 Español 1 Français 15 Magyar 4 Italiano 1 Polski 2 Slovenščina 1

  • - - - 3206190010 80: Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: - 72 % (±2 %) σε μαρμαρυγία (CAS RN 12001-26-2) και - 28 % (±2 %) σε διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7)
  • - - - 3206190090 80: Άλλα