ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ.

MED MODTAGELSESAPPARAT 1 MIT EMPFANGSGERÄT 16 WITH RECEPTION APPARATUS 24 CON APARATOS DE RECEPCION 6 AVEC APPAREIL DE RÉCEPTION 12 CON APPARECCHI RICEVENTI 2 MET ONTVANGAPPARAAT 230 Z APARATURĄ ODBIORCZĄ 1 CU APARAT DE RECEPŢIE 1 APPARAT FÖR MOTTAGNING 5

Το προϊόν αποτελεί ένα επίγειο δορυφορικό…

Το προϊόν αποτελεί ένα επίγειο δορυφορικό σύστημα έρευνας και διάσωσης, για τη δημιουργία επίγειου δορυφορικού σταθμού MEOLUT (Medium Earth Orbit Local User Terminal).

Ο σταθμός αυτός αναμεταδίδει σήματα κινδύνου, τα οποία θα λαμβάνονται από τους δορυφόρους Galileo και θα βοηθούν στην διάσωση ατόμων.

Το προϊόν περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία–δέκτες για την λήψη δορυφορικών σημάτων και την μετάδοση τους σε μονάδες επεξεργασίας.

Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία των παραμέτρων και η πληροφόρηση μεταδίδεται μέσω του τερματικού MEOLUT.

Για την πιο πάνω διαδικασία και την επιτήρηση των λειτουργιών του, το τερματικό είναι εφοδιασμένο με εξοπλισμό παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και με μονάδες λογισμικού.

Επίσης, όλα τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε οθόνες. Το προϊόν αποτελεί σύνολο προϊόντων που είναι απαραίτητα για την δημιουργία του εν λόγω συστήματος όπως, σχάρες συναρμολόγησης, αντένα, σταθμό εργασίας, σετ ανταλλακτικών, υλικό εγκατάστασης, εξάρτηση ραδιοθαλάμου και διάφορα άλλα υλικά.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ