ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ.

MOTORISERET LUFTFARTØJ 1 LUFTFAHRZEUG, MASCHINELLER ANTRIEB 1 POWERED AIRCRAFT 3 AVION CON MOTOR 1 VÉHICULE AÉRIEN PROPULSÉ MOTEUR 2 GEMOTORISEERDE LUCHTVAARTUIGEN 4 STATKI POWIETRZNE Z NAPĘDEM 3 LIETADLÁ POHÁŇANÉ MOTOROM 1 LUFTFARTYG MED MOTOR 2

Μη επανδρωμένο όχημα αέρος που περιλαμβάνει…

Μη επανδρωμένο όχημα αέρος που περιλαμβάνει κάμερα D-stamp, κάμερα M-stamp, κάμερα φωτογραμμετρική και κάμερα εκπαιδευτική.

Συνοδεύεται από Σταθμό Ελέγχου Εδάφους και υλικά υποστήριξης εδάφους και προορίζεται για την παροχή υπηρεσιών παρατήρησης, αεροφωτογράφησης, χαρτογράφησης κλπ.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ