KEEMILISED STAAPELKIUD.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

 • 5501000000 80 (5/0) : Sünteesfilamentköisik
 • 5502000000 80 (2/0) : Tehisfilamentköisik
 • 5503000000 80 (7/0) : Sünteesstaapelkiud, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata
 • 5504000000 80 (2/0) : Tehisstaapelkiud, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata
 • 5505000000 80 (2/0) : Keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
 • 5506000000 80 (5/0) : Sünteesstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud
 • 5507000000 80: Tehisstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud
 • 5508000000 80 (2/0) : Õmblusniit keemilistest staapelkiududest, jaemüügiks pakendatud või pakendamata
 • 5509000000 80 (25/0) : Lõng (v.a õmblusniit) sünteesstaapelkiududest, jaemüügiks pakendamata
 • 5510000000 80 (6/0) : Lõng (v.a õmblusniit) tehisstaapelkiududest, jaemüügiks pakendamata
 • 5511000000 80 (3/0) : Lõng (v.a õmblusniit) keemilistest staapelkiududest, jaemüügiks pakendatud
 • 5512000000 80 (9/0) : Sünteesstaapelkiududest riie sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85|% massist
 • 5513000000 80 (15/0) : Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes puuvillaga, sünteesstaapelkiudude sisaldusega alla 85|% massist, pindtihedusega mitte üle 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes puuvillaga, sünteesstaapelkiudude sisaldusega alla 85|% massist, pindtihedusega üle 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Muu sünteesstaapelkiududest riie
 • 5516000000 80 (25/0) : Tehisstaapelkiududest riie