ELEKTRIMASINAD JA -SEADMED, NENDE OSAD; HELISALVESTUS- JA TAASESITUSSEADMED, TELEPILDI JA -HELI SALVESTUS- JA TAASESITUSSEADMED, NENDE OSAD JA TARVIKUD.

 • 8501000000 80 (17/0) : Elektrimootorid ja -generaatorid (välja arvatud generaatorseadmed)
 • 8502000000 80 (9/0) : Voolugeneraatorseadmed ja pöörlevad muundurid
 • 8503000000 80 (4/0) : Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8501 ja 8502 seadmete juures
 • 8504000000 80 (13/0) : Trafod, staatilised muundurid (näiteks alaldid) ja induktiivpoolid ehk drosselid
 • 8505000000 80 (5/0) : Elektromagnetid; püsimagnetid, pärast magneetimist püsimagnetitena kasutamiseks ettenähtud tooted; elektro- või püsimagnetitega klammerdid jms kinnitusvahendid; elektromagnetilised ühendusmuhvid, sidurid, kiirusregulaatorid, pidurid; elektromagnetilised tõsteseadmed
 • 8506000000 80 (7/0) : Primaarelemendid ja primaarpatareid
 • 8507000000 80 (8/0) : Akud, sh nende separaatorid, nii täisnurksed kui muukujulised
 • 8508000000 80 (5/0) : Tolmuimejad
 • 8509000000 80 (3/0) : Sisseehitatud elektrimootoriga kodumasinad, v.a rubriigi 8508 tolmuimejad
 • 8510000000 80 (4/0) : Sisseehitatud elektrimootoriga pardlid, juukselõikusmasinad ja epilaatorid
 • 8511000000 80 (7/0) : Elektrilised süüte- ja käivitusseadised säde- või survesüütega sisepõlemismootorite jaoks (näiteks süütemagneetod, magnetodünamod, süütepoolid, süüteküünlad, starterid); neis mootoreis kasutatavad alalis- ja vahelduvvoolugeneraatorid ja tagasivoolureleed
 • 8512000000 80 (5/0) : Jalgrataste ja mootorsõidukite elektrilised valgustus- ja signalisatsiooniseadmed (v.a rubriiki 8539 kuuluvad), klaasipuhastid, klaaside jäätumist ja udustumist vältivad seadmed
 • 8513000000 80 (2/0) : Kantavad elektrivalgustid oma vooluallikaga (näiteks patarei, aku, magneeto), v.a rubriiki 8512 kuuluvad
 • 8514000000 80 (5/0) : Elektrilised tööstus- ja laboriahjud (sh dielektrilised ja induktsioonahjud); muud tööstus- või laboriseadmed materjalide kuumtöötlemiseks induktsiooni või dielektriliste kadude abil
 • 8515000000 80 (11/0) : Elektrilised (k.a elektriliselt soojendatud gaasil töötavad), laser-, valgus-, footon- või elektronkiirgusel, ultrahelil, magnetimpulsil või plasmakaarel töötavad joote- ja keevitusseadmed, lõikevõimelised või mitte; elektriaparaadid metallide ja metallkeraamiliste materjalide kuumpihustamiseks
 • 8516000000 80 (17/0) : Elektrilised kiir- või mahtboilerid ja sukelduskuumutid (k.a keeduspiraalid); elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase jms soojendamiseks; elektrotermilised juuksuriseadmed (näiteks föönid, lokiaparaadid, seadmed lokitangide soojendamiseks jne), elektrikätekuivatid; elektritriikmasinad; muud elektrotermilised kodumajapidamisseadmed; elektrikütteelemendid (v.a rubriiki 8545 kuuluvad)
 • 8517000000 80 (9/0) : Telefonid, sh mobiilside- või muu juhtmetavõrgu (raadiovõrgu) telefonid; muud seadmed kõne, pildi või muude andmete edastamiseks või vastuvõtmiseks, sh juhtmega või juhtmeta kommunikatsioonivõrgu (nt koht- või laivõrgu) lõppseadmed, v.a rubriikide 8443, 8525, 8527 ja 8528 ülekande-, saate- ja vastuvõtuseadmed
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid, korpusesse monteeritud või monteerimata; kõrvaklapid ja kuularid, komplektis mikrofoniga või mikrofonita, ning mikrofoni ja üht või mitut valjuhääldit sisaldavad komplektid; elektrilised helisagedusvõimendid; elektriline helivõimendusaparatuur
 • 8519000000 80 (6/0) : Helisalvestus- ja -taasesitusseadmed
 • 8521000000 80 (2/0) : Videosignaalide salvestus- või taasesitusaparatuur, sisaldab või ei sisalda videotuunerit
 • 8522000000 80 (2/0) : Osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8519 või 8521 aparaatide juures
 • 8523000000 80 (11/0) : Plaadid, lindid, pooljuht-säilmäluseadmed, kiipkaardid või muud heli- jms infokandjad, kas salvestistega või ilma, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a grupi 37 tooted
 • 8525000000 80 (3/0) : Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid, vastuvõtuseadmetega või vastuvõtuseadmeteta, helisalvestus või -taasesitusaparatuuriga või ilma; telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad
 • 8526000000 80 (4/0) : Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed), raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed
 • 8527000000 80 (11/0) : Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse paigaldatud helisalvestus või -taasesitusseadmete või ajanäitajaga või ilma nendeta
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitorid ja projektorid ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid
 • 8529000000 80 (2/0) : Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8525-8528 aparaatides
 • 8530000000 80 (3/0) : Elektrisignalisatsiooniseadmed, elektrilised ohutuskontrolliseadmed ja liikluskorraldusseadmed raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parkimisplatside, sadamate ja lennuväljade jaoks (v.a rubriigi 8608 seadmed)
 • 8531000000 80 (4/0) : Elektrilised heli- ja visuaalsignalisatsiooniseadmed (näiteks kellad, sireenid, näitpaneelid, valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed), v.a rubriikide 8512 ja 8530 seadmed
 • 8532000000 80 (10/0) : Elektrikondensaatorid, fikseeritud või muudetava mahtuvusega
 • 8533000000 80 (9/0) : Elektritakistid (resistorid), sh reostaadid ja potentsiomeetrid, v.a soojustakistid
 • 8534000000 80 (4/0) : Trükilülitused
 • 8535000000 80 (7/0) : Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, sulavkaitsmed, piksepingelahendid, pingepiirikud, liigpingepiirikud, pistikud ja muud pistikühendused, harukarbid), pingele üle 1 000 V
 • 8536000000 80 (12/0) : Elektrilised lülitusseadmed, katkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, releed, sulavkaitsmed, liigpingepiirikud, pistikud, pistikupesad, lambipesad ja muud pistikühendused, harukarbid), pingele kuni 1 000 V; optiliste kiudude, optiliste kiudude kimpude ja kiudoptiliste kaablite pistikühendused
 • 8537000000 80 (2/0) : Puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, mille külge on monteeritud vähemalt kaks rubriigi 8535 või 8536 voolulülitus- ja jaotusseadet, kaasa arvatud komplektid, milles on grupi 90 aparaate ja instrumente, ning arvjuhtimisseadmed, v.a rubriigi 8517 kommutatsiooniseadmed
 • 8538000000 80 (2/0) : Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8535, 8536 või 8537 seadmetes
 • 8539000000 80 (14/0) : Elektrihõõglambid ja gaaslahenduslambid (sh hermeetilised suundvalguslambid, ultraviolettlambid ja infrapunased lambid); kaarlambid; valgusdioodlambid (leedlambid)
 • 8540000000 80 (15/0) : Termokatoodiga, külmkatoodiga või fotokatoodiga elektronlambid ja elektronkiiretorud (näiteks vaakumlambid, aur- või gaastäitega lambid ja torud, elavhõbealaldid, elektronkiiretorud, telekaamerate kineskoobid)
 • 8541000000 80 (9/0) : Dioodid, transistorid jms pooljuhtseadised; valgustundlikud pooljuhtseadised (sh fotogalvaanilised elemendid, mooduliteks ühendatud või ühendamata, paneelideks monteeritud või monteerimata); valguskiirgusdioodid (LED); kokku monteeritud piesoelektrilised kristallid
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektroonsed integraallülitused
 • 8543000000 80 (5/0) : Mujal selles grupis nimetamata elektriseadmed, mis täidavad iseseisvaid tööoperatsioone
 • 8544000000 80 (10/0) : Isoleeritud traat (sh emailtraat ja anooditud traat), kaablid (sh koaksiaalkaablid) jm isoleeritud elektrijuhtmed, pistikutega või pistikuteta; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (komplektis elektrijuhtmete või pistikutega või ilma nendeta)
 • 8545000000 80 (5/0) : Süsielektroodid, süsiharjad, kaarlambi- ja primaarelemendisöed jms elektrotehnikatooted grafiidist või muust süsiniku erimist, metallosadega või metallosadeta
 • 8546000000 80 (3/0) : Elektriisolaatorid, kõikvõimalikest materjalidest
 • 8547000000 80 (3/0) : Elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema metallosa (näiteks keermestatud kruvipesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriigi 8546 isolaatorid; mitteväärismetallist, isoleermaterjalidega vooderdatud torud juhtmetele ning nende ühendusdetailid
 • 8548000000 80 (2/0) : Primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed ja jäägid; kasutatud primaarelemendid, -patareid ja akud; mujal selles grupis nimetamata elektrilised osad seadmetele ja aparaatidele