Pargitud või töödeldud karusnahad (sh pead, sabad, käpad jm tükid ning lõiked), kokku ühendamata või ühendatud (ilma lisamaterjalideta), v.a rubriigis 4303 nimetatud tooted.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

  • - 4302110000 10: terved, pea, saba ja käppadega või ilma, kokku ühendamata
  • - - 4302110000 80: naaritsanahast
  • - - 4302190000 80 (9/0) : muud
  • - 4302200000 80: pead, sabad, käpad jm lõiked ning tükid, kokku ühendamata
  • - 4302300000 80 (7/0) : terved karusnahad, nende tükid ning lõiked, ühendatud