VALKAINED; MODIFITSEERITUD TÄRKLIS; LIIMID; ENSÜÜMID.

* Vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 692/2014 (ELT L 183, lk 9) keelatakse Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade import Euroopa Liitu.
Asjaomast keeldu ei kohaldata seoses:
a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;
b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

  • 3501000000 80 (2/0) : Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid
  • 3502000000 80 (5/0) : Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80|% kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid
  • 3503000000 80 (2/0) : Želatiin (sh nelinurksete tahvlitena, töödeldud või töötlemata pinnaga, värvitud või värvimata) ja selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.a rubriigi|3501|kaseiinliimid
  • 3504000000 80 (2/0) : Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber
  • 3505000000 80 (2/0) : Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid
  • 3506000000 80 (4/0) : Mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid; liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügipakendis netomassiga kuni 1|kg
  • 3507000000 80 (2/0) : Ensüümid; mujal nimetamata ensüümivalmistised