DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU LOKOMOTĪVES, RITOŠAIS SASTĀVS UN TO DAĻAS; DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU CEĻA APRĪKOJUMS UN TĀ DAĻAS; VISU VEIDU MEHĀNISKĀS (IESKAITOT ELEKTROMEHĀNISKĀS) SATIKSMES SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTAS.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

  • 8601000000 80 (2/0) : Dzelzceļa lokomotīves, kas darbojas ar ārēju elektroenerģijas avotu vai elektroakumulatoriem
  • 8602000000 80 (2/0) : Citādas dzelzceļa lokomotīves; tenderi
  • 8603000000 80 (2/0) : Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrisas un autodrezīnas, izņemot pozīcijā 8604 minētās
  • 8604000000 80 (0/1) : Vilcienu vai tramvaju vagoni, kas paredzēti ceļa darbu mehanizācijai, remontam vai tehniskajām apkopēm, arī tādi, kas nav pašgājēji (piemēram, darbnīcvagoni, celtņi, gulšņu blietes, ceļa lāgotāji, balansēšanas un kontrolmērījumu vagoni)
  • 8605000000 80: Dzelzceļa vai tramvaja pasažieru vagoni, kas nav pašgājēji; bagāžas vagoni, pasta vagoni un citi dzelzceļa vai tramvaju vagoni īpašām vajadzībām, kas nav pašgājēji (izņemot pozīcijā 8604 minētos)
  • 8606000000 80 (6/0) : Vilciena vai tramvaja preču vagoni, kas nav pašgājēji
  • 8607000000 80 (11/0) : Dzelzceļa un tramvaju lokomotīvju un citāda ritošā sastāva mezgli un daļas
  • 8608000000 80: Dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības vai vadības nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, stāvvietās, ostās vai lidlaukos; to daļas
  • 8609000000 80 (2/0) : Konteineri (ieskaitot konteinerus šķidrumu pārvadāšanai), kas īpaši paredzēti un iekārtoti pārvadāšanai vienā vai vairākos transporta veidos