JAUKTI ĶĪMISKIE PRODUKTI.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • 3801000000 80 (4/0) : Mākslīgais grafīts; koloidālais vai puskoloidālais grafīts; izstrādājumi uz grafīta vai citāda oglekļa bāzes pastas, brikešu, plātņu vai citādu pusfabrikātu veidā
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktivētā ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku ogle, ieskaitot izmantotu dzīvnieku ogli
 • 3803000000 80 (2/0) : Rafinēta vai nerafinēta taleļļa
 • 3804000000 80 (2/0) : Koksnes celulozes ražošanas atsārmi, koncentrēti vai nekoncentrēti, atcukuroti vai ķīmiski apstrādāti, ieskaitot lignīna sulfonātus, bet izņemot taleļļu, kas minēta pozīcijā 3803
 • 3805000000 80 (2/0) : Sveķu, koksnes terpentīns vai sulfātterpentīns un citādas terpentīneļļas, kas iegūtas skujkoku koksnes destilēšanas vai citādas apstrādes rezultātā; neattīrīts dipentēns; sulfītterpentīns un citi neattīrīti paracimēni; priežu eļļa, kuras pamatsastāvdaļa ir α-terpineols
 • 3806000000 80 (4/0) : Kolofonijskābe un sveķskābe un to atvasinājumi; kolofonija spirts un kolofonija eļļas; kausēti sveķi
 • 3807000000 80 (2/0) : Koka darva; koka darvas eļļas; koksnes kreozots; koka spirts; augu piķis; alus piķis un tamlīdzīgi produkti uz kolofonija, sveķskābju vai augu piķa bāzes
 • 3808000000 80 (13/0) : Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs)
 • 3809000000 80 (5/0) : Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi izstrādājumi un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti
 • 3810000000 80 (2/0) : Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem
 • 3811000000 80 (7/0) : Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas
 • 3812000000 80 (5/0) : Gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti un iekļauti; antioksidanti un citi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi
 • 3813000000 80 (2/0) : Ugunsdzēšamo aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildītas ugundzēšamās granātas
 • 3814000000 80 (2/0) : Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti un iekļauti; gatavi sastāvi krāsu un laku noņemšanai
 • 3815000000 80 (5/0) : Ķīmisko reakciju iniciatori, paātrinātāji un katalizatori, kas citur nav minēti un iekļauti
 • 3816000000 80: Ugunsizturīgie cementi, būvjava, betoni un tamlīdzīgi maisījumi, izņemot pozīcijā 3801 minētos
 • 3817000000 80 (2/0) : Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, izņemot pozīcijās 2707 vai 2902 minētos
 • 3818000000 80 (2/0) : Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; leģēti ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto elektronikā
 • 3819000000 80 (3/0) : Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk par 70 % no kopējās masas naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem
 • 3820000000 80 (4/2) : Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi
 • 3821000000 80: Gatavas barotnes mikroorganismu audzēšanai
 • 3822000000 80: Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 vai 3006; sertificēti standarta materiāli
 • 3823000000 80 (6/0) : Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti
 • 3824000000 80 (27/0) : Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur
 • 3825000000 80 (11/0) : Citur neminēti ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumi; sadzīves atkritumi; notekūdeņu dūņas; citādi atkritumi, kas minēti šīs nodaļas 6. piezīmē
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodīzelis un tā maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem