ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN.

 • 2801000000 10: I. CHEMISCHE ELEMENTEN
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluor, chloor, broom en jood (jodium)
 • 2802000000 80: Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel
 • 2803000000 80: Koolstof ("carbonblack" en andere vormen van koolstof, elders genoemd noch elders onder begrepen)
 • 2804000000 80 (13/0) : Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen
 • 2805000000 80 (6/0) : Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd; kwik (kwikzilver)
 • 2806000000 10: II. ANORGANISCHE ZUREN EN ANORGANISCHE ZUURSTOFVERBINDINGEN VAN NIET-METALEN
 • 2806000000 80 (2/0) : Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur
 • 2807000000 80: Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)
 • 2808000000 80: Salpeterzuur; nitreerzuren
 • 2809000000 80 (2/0) : Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; polyfosforzuren, al dan niet chemisch welbepaald
 • 2810000000 80 (2/0) : Booroxiden; boorzuren
 • 2811000000 80 (8/0) : Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen
 • 2812000000 10: III. VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN MET HALOGENEN, MET HALOGENEN EN ZUURSTOF, OF MET ZWAVEL
 • 2812000000 80 (10/0) : Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen
 • 2813000000 80 (2/0) : Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit
 • 2814000000 10: IV. ANORGANISCHE BASEN; OXIDEN, HYDROXIDEN EN PEROXIDEN VAN METALEN
 • 2814000000 80 (2/0) : Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia)
 • 2815000000 80 (5/0) : Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende potas); natriumperoxide en kaliumperoxide
 • 2816000000 80 (2/0) : Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide
 • 2817000000 80: Zinkoxide; zinkperoxide
 • 2818000000 80 (3/0) : Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; aluminiumoxide; aluminiumhydroxide
 • 2819000000 80 (2/0) : Chroomoxiden en chroomhydroxiden
 • 2820000000 80 (2/0) : Mangaanoxiden
 • 2821000000 80 (2/0) : IJzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70|of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe@2O@3, bevatten
 • 2822000000 80: Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit
 • 2823000000 80 (2/0) : Titaanoxiden
 • 2824000000 80 (2/0) : Loodoxiden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalmenie, oranje menie)
 • 2825000000 80 (9/0) : Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen
 • 2826000000 10: V. ANORGANISCHE ZOUTEN EN PEROXOZOUTEN
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten
 • 2827000000 80 (14/0) : Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden
 • 2828000000 80 (2/0) : Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten
 • 2829000000 80 (4/0) : Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald
 • 2831000000 80 (2/0) : Dithionieten en sulfoxylaten
 • 2832000000 80 (3/0) : Sulfieten; thiosulfaten
 • 2833000000 80 (12/0) : Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten)
 • 2834000000 80 (4/0) : Nitrieten; nitraten
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald
 • 2836000000 80 (9/0) : Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit
 • 2837000000 80 (4/0) : Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden
 • 2839000000 80 (4/0) : Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit
 • 2840000000 80 (5/0) : Boraten; peroxoboraten (perboraten)
 • 2841000000 80 (8/0) : Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren
 • 2842000000 80 (2/0) : Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen), met uitzondering van aziden
 • 2843000000 10: VI. DIVERSEN
 • 2843000000 80 (6/0) : Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen (splijtbare of vruchtbare chemische elementen en isotopen daaronder begrepen), alsmede verbindingen daarvan; mengsels en afvallen die deze producten bevatten
 • 2845000000 80 (2/0) : Isotopen, andere dan die bedoeld bij post|2844; anorganische en organische verbindingen daarvan, al dan niet chemisch welbepaald
 • 2846000000 80 (2/0) : Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen
 • 2847000000 80: Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum
 • 2849000000 80 (3/0) : Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald
 • 2850000000 80 (3/0) : Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post|2849|zijn
 • 2852000000 80 (2/0) : Anorganische of organische kwikverbindingen, al dan niet chemisch welbepaald, met uitzondering van amalgamen
 • 2853000000 80 (2/0) : Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzerfosfiden (fosforijzer); andere anorganische verbindingen (gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water daaronder begrepen); vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht; amalgamen, andere dan die van edele metalen