Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

* In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1351/2014 (PB L 365, blz. 46) is het verboden om goederen en technologie uit te voeren die geschikt zijn voor gebruik in de sectoren van vervoer; telecommunicatie; energie; prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen:
- naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de Krim of in Sebastopol, of
- voor gebruik in de Krim of in Sebastopol.
De verbodsbepalingen laten onverlet dat tot 21 maart 2015 verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit contracten die vóór 20 december 2014 zijn gesloten, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen van te voren in kennis werd gesteld.
De verbodsbepalingen gelden niet wanneer er geen redelijke gronden zijn om tot de conclusie te komen dat de goederen en technologie of diensten bestemd zijn voor gebruik in de Krim of in Sebastopol.

  • - 8706001100 10: chassis voor tractors bedoeld bij post 8701; chassis voor automobielen bedoeld bij de posten 8702, 8703 en 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm$3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm$3
  • - - 8706001100 80: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8702 of 8704
  • - - 8706001900 80: andere
  • - 8706009100 10: andere
  • - - 8706009100 80: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703
  • - - 8706009900 80: andere