KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

  • 3601000000 80 (2/0) : Buskruit
  • 3602000000 80: Bereide springstoffen, andere dan buskruit
  • 3603000000 80 (6/0) : Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen
  • 3604000000 80 (2/0) : Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische artikelen
  • 3605000000 80: Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post 3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aantekening 2 op dit hoofdstuk