ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT.

 • 2501000000 80 (8/0) : Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; zeewater
 • 2502000000 80: IJzerkies, ongeroost
 • 2503000000 80 (2/0) : Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel
 • 2504000000 80 (2/0) : Natuurlijk grafiet
 • 2505000000 80 (2/0) : Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk 26
 • 2506000000 80 (2/0) : Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
 • 2507000000 80 (2/0) : Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand
 • 2508000000 80 (6/0) : Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post 6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde
 • 2509000000 80: Krijt
 • 2510000000 80 (2/0) : Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd krijt
 • 2511000000 80 (2/0) : Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet), ook indien gebrand, ander dan bariumoxide bedoeld bij post 2816
 • 2512000000 80: Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand
 • 2513000000 80 (2/0) : Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan
 • 2514000000 80: Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
 • 2515000000 80 (4/0) : Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
 • 2516000000 80 (5/0) : Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
 • 2517000000 80 (6/0) : Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan; macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in het eerste gedeelte van de post genoemde stoffen bevat; teermacadam; korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begrepen dolomiet, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; stamp- en strijkmassa van dolomiet
 • 2519000000 80 (2/0) : Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten magnesia; doodgebrande magnesia (gesinterd), ook indien geringe hoeveelheden andere oxiden bevattend die vóór het sinteren toegevoegd zijn; ander magnesiumoxide, ook indien zuiver
 • 2520000000 80 (2/0) : Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers
 • 2521000000 80: Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement
 • 2522000000 80 (3/0) : Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd
 • 2524000000 80 (2/0) : Asbest
 • 2525000000 80 (3/0) : Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica
 • 2526000000 80 (2/0) : Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; talk
 • 2528000000 80: Natuurlijke boraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand, doch met uitzondering van boraten verkregen uit natuurlijke pekel (brijn); natuurlijk boorzuur met een gehalte aan H@3BO@3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten, berekend op de droge stof
 • 2529000000 80 (5/0) : Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat
 • 2530000000 80 (3/0) : Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen