ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI.

 • 2901000000 10: I. OGLJIKOVODIKI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-, IN NITROZO DERIVATI
 • 2901000000 80 (7/0) : Aciklični ogljikovodiki
 • 2902000000 80 (14/0) : Ciklični ogljikovodiki
 • 2903000000 80 (36/0) : Halogenirani derivati ogljikovodikov
 • 2904000000 80 (12/0) : Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI
 • 2905000000 80 (25/0) : Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2906000000 80 (8/0) : Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2907000000 10: III. FENOLI, FENOLNI ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenoli; fenolni alkoholi
 • 2908000000 80 (7/0) : Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati fenolov ali fenol alkoholov
 • 2909000000 10: IV. ETRI, PEROKSIDI ALKOHOLOV, PEROKSIDI ETROV, PEROKSIDI KETONOV, EPOKSIDI S TRIČLENSKIM OBROČEM, ACETALI IN POLACETALI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI
 • 2909000000 80 (12/0) : Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov (kemično opredeljeni ali neopredeljeni) in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in epoksietri s tričlenskim obročem in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2911000000 80 (2/0) : Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2912000000 10: V. SPOJINE Z ALDEHIDNO FUNKCIJO
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih; ciklični polimeri aldehidov; paraformaldehid
 • 2913000000 80: Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati proizvodov iz tarifne številke|2912
 • 2914000000 10: VI. SPOJINE S KETONSKO IN KINONSKO FUNKCIJO
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2915000000 10: VII. KARBOKSILNE KISLINE IN NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI IN PEROKSIKISLINE TER NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI
 • 2915000000 80 (19/0) : Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2916000000 80 (14/0) : Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline, ciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2917000000 80 (15/0) : Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2918000000 80 (19/0) : Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2919000000 10: VIII. ESTRI ANORGANSKIH KISLIN NEKOVIN IN NJIHOVE SOLI, NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI
 • 2919000000 80 (2/0) : Estri fosforne kisline in njihove soli, vključno z laktofosfati; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2920000000 80 (11/0) : Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
 • 2921000000 10: IX. SPOJINE Z DUŠIKOVO FUNKCIJO
 • 2921000000 80 (22/0) : Spojine z amino funkcijo
 • 2922000000 80 (22/0) : Aminospojine s kisikovo funkcijo
 • 2923000000 80 (5/0) : Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini in drugi fosfoaminolipidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni
 • 2924000000 80 (10/0) : Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine ogljikove kisline z amidno funkcijo
 • 2925000000 80 (7/0) : Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno saharin in njegove soli) in spojine z imino funkcijo
 • 2926000000 80 (5/0) : Spojine z nitrilno funkcijo
 • 2927000000 80 (8/0) : Diazo-, azo- ali azoksi spojine
 • 2928000000 80 (2/0) : Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina
 • 2929000000 80 (2/0) : Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami
 • 2930000000 10: X. ORGANSKO-ANORGANSKE SPOJINE, HETEROCIKLIČNE SPOJINE, NUKLEINSKE KISLINE IN NJIHOVE SOLI TER SULFONAMIDI
 • 2930000000 80 (7/0) : Organske žveplove spojine
 • 2931000000 80 (13/0) : Druge organsko-anorganske spojine
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika
 • 2934000000 80 (6/0) : Nukleinske kisline in njihove soli, kemično opredeljene ali neopredeljene; druge heterociklične spojine
 • 2935000000 80 (6/4) : Sulfonamidi
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMINI, VITAMINI IN HORMONI
 • 2936000000 80 (11/0) : Provitamini in vitamini, naravni ali sintetični (vključno z naravnimi koncentrati), njihovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini, in medsebojne mešanice navedenih proizvodov, vključno s tistimi, ki so v kakršnem koli topilu
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormoni, prostaglandini, tromboksani in leukotrieni, naravni ali sintetični; njihovi derivati in strukturno podobne snovi, vključno z verižno modificiranimi polipeptidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni
 • 2938000000 10: XII. GLIKOZIDI IN ALKALOIDI, NARAVNI ALI SINTETIČNI, NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI IN DRUGI DERIVATI
 • 2938000000 80 (2/0) : Glikozidi, naravni ali sintetični, in njihove soli, etri, estri in drugi derivati
 • 2939000000 80 (23/0) : Alkaloidi, naravni ali sintetični, njihove soli, etri, estri in drugi derivati
 • 2940000000 10: XIII. DRUGE ORGANSKE SPOJINE
 • 2940000000 80 (5/0) : Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze; sladkorni etri, sladkorni acetali in sladkorni estri, in njihove soli, razen proizvodov iz tarifne številke|2937, 2938|ali 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiotiki
 • 2942000000 80 (2/0) : Druge organske spojine